Начало / НОВИНИ / / ОТНОСНО СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ДО РКМЕ ЗА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ

НОВИНИ

ОТНОСНО СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ДО РКМЕ ЗА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ

В Държавен вестник, бр. 8, от 25.01.2023 г. е обнародван закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, с който се променя и Закона за здравето.

ВАЖНАТА ПРОМЯНА Е СЛЕДНАТА - КОГАТО ЛИЦАТА СА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕОСВиДЕТЕЛСТВАНЕ ПРЕД РКМЕНЕ ПО КЪСНО ОТ 3 МЕСЕЦА ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА НА ЕКСПЕРТНОТО РЕШЕНИЕ И ОТ ТЕЛК НЕ СА ИЗДАЛИ НОВО ЕСКПЕРТНО РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО,Е НАЛИЦЕ ЗАБАВЯНЕ В МЕДИЦИНСАТ ЕКСПЕРТИЗА И СЕ УДЪЛЖАВА ВАЛИДНОСТТА НА ПОСЛЕДНОТО ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ ДО ИЗДАВАНЕТО НА НОВО ЕР на ТЕЛК - през това време човекът с увреждане си получава пенсията и социалната добавка.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...